samanehnegar Logo

پردازش تصاویر ماهواره ای

سنجش از دور

سنجش از دور

یکی از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در تولید داده های علوم زمین، داده های ماهواره های منابع زمینی و روش دورسنجی است. در دور سنجی به کمی سازی رفتار مواد با انرژی الکترومغناطیسی پرداخته شده و همین اندازه گیری مبنای شناسایی و تفکیک مواد مختلف در سطح زمین می شود. علم و فناوری دورسنجی از مؤثرترین روش های تولید انبوه داده های زمین بویژه در کشوری مانند ایران با خاک وسیع، منابع سرشار زمینی، پوسته فعال، زمین شناسی متنوع و پوشش گیاهی کم است.

بررسی های دورسنجی با آغاز یک پروژه علوم زمین شروع و تا مشاهدات و برداشت های زمینی و پایان آن ادامه می یابد. استفاده از داده های ماهواره ای با توان طیفی و مکانی مختلف با توجه به موضوع و مقیاس مطالعه امکان پذیر می باشد.

بررسی های  دورسنجی در مطالعات زمین شناسی و معدنی بيشتر برای مقاصد زير بكار برده می‌شود:

 • تفکیک و تعیین حدود گسترش واحدهای سنگی
 • به هنگام سازی نقشه های قدیمی
 • یکپارچه سازی نقشه ها و حذف خطاهای هندسی
 • مطالعه و کمی سازی چین خوردگی ها
 • مطالعات زمین ریخت شناسی
 • مطالعات زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین
 • مطالعه روندها و خطواره های ناحیه ای
 • نقشه برداری گسل ها در ارتباط با گسترش مکانی-زمانی واحدهای سنگی
 • نقشه‌برداری شكستگی های منطقه‌ای شامل نوع، آرايش، تراكم و تقاطع آنها برای تمركز كانی سازی
 • شناسايی گروه‌های مختلف كانی ها شامل موقعيت مكانی، فراوانی نسبی و همراهی آنها و هاله‌ های دگرسانی مرتبط با كانی زايی.
 • مطالعه ارتباط ذخایر معدنی با الگوی سنگ شناسی
 • شناسایی نواحی امیدبخش کانه زایی
 • مطالعات پهنه بندی فلز زایی
 • مدیریت و پایش معادن فعال
 • سه بعدی سازی و شبیه سازی سطح زمین
 • تولید داده های ارتفاعی و تهیه نقشه های توپوگرافی

 

شرکت سامانه نگار زمین با داشتن سال ها تجربه در زمینه استفاده از داده های ماهواره ای مختلف ( طیفی- فراطیفی- فرامکانی و راداری ) و بکارگیری روش های مختلف پردازشی طیفی و چشمی، بررسی های دورسنجی بسیاری در موارد گفته شده اجرا نموده است.

اشتراک گذاری پست

پست های مرتبط